โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบ้านร้านตัดผม
แนวทางการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
แนวทางการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
1. รับสมาชิกชมรม โดยรับสมัครสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่ม    ในวันปฐมนิเทศนักเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ แนะนำสถานที่ แนะนำกิจกรรม นำชมกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกชมรม
2. ให้ความรู้กับสมาชิกแกนนำ และอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมีแกนนำรุ่นพี่ช่วยสอนพร้อมทั้งครูที่ปรึกษา
3. ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดโครงการกิจกรรมในการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์จากสภาพปัญหา   การดำเนินงานที่ผ่านมา และจากการสำรวจความต้องการของสมาชิก มาจัดทำแผนโครงการ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยของแต่ละกิจกรรม
4. กำหนดเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งกำหนดวิธีการประเมินผลและรายงานผล โดยมีครูที่ปรึกษาชมรม เป็นผู้แนะนำ กำกับติดตาม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 1748 ครั้ง