โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ปฐมวัย

ปิยนุช ยิ้มศรี

หัวหน้าปฐมวัย

ดวงกมล แก้วนิ่ม

ปิยนุช อาจอ่อนศรี
ครูผู้ช่วย

นิตยา นุชหัต

ผกามาศ ทิพย์จักษุ