โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นุชนา เรืองโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

สาวิตรี    จันทสโร

รักคณา สัมฤทธิ์

อัมภาพร    สงเนียม

จารุวรรณ อินทรนิมิตร

ปราณี ชะนะฮวด

เพ็ญนภา ไทยปฐมพงษ์