โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นุชนา เรืองโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

สาวิตรี    จันทสโร
ครู คศ.1

อัมภาพร    สงเนียม
ครู คศ.1

จารุวรรณ อินทรนิมิตร
ครู คศ.1

ณัฐฐ์สุภางค์ พูลศิริ
ครูผู้ช่วย