โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สกุลชัย บุญญศิริโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนันต์  ทองชู

นวรัตน์ ดำคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วนิดา บุญชูวงศ์
ครู คศ.1

สุภาพร บุษยากุล
ครู คศ.1

นางณัฏฐกันย์ เพชรเวียง

นางสาวณัฐวดี ม่วงน้อย