โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นวรัตน์ ดำคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อนันต์  ทองชู

จงรัก รอดภัย

สกุลชัย บุญญศิริโชติ
ครู คศ.1

วนิดา บุญชูวงศ์
ครู คศ.1

สุภาพร บุษยากุล
ครู คศ.1