โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
บต. ข่าวสาร
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 26) 13 มี.ค. 62
ทดสอบความสามารถ NT (อ่าน 27) 13 มี.ค. 62
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (อ่าน 62) 25 ม.ค. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียน (อ่าน 52) 25 ม.ค. 62
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (อ่าน 53) 25 ม.ค. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น (อ่าน 309) 01 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศนักเรียน (อ่าน 311) 24 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 296) 24 พ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 298) 24 พ.ค. 60
ประชุมครูและบุคลากร (อ่าน 316) 24 พ.ค. 60